הרשמת תלמיד חדש


תנאי שימוש באתר

1. הרישום לאתר הנו ללא תשלום. השימוש והלימוד בקורסים השונים המוצעים הנם חינם או בקורסים מסויימים כרוכים ברכישת מנוי.
2. מסירת פרטים מלאים ונכונים בעת ההרשמה הנה חובה.
3. הדואר האלקטרוני, מספר הסלולרי, וכל פרטיכם האישיים לא יועברו לצד שלישי . ושמורים בBeskipper בלבד.
4. השימוש באתר כפוף בכל עת לתנאי השימוש באתר המופיעים בעמוד הראשי של האתר. במקרה של שינוי בתנאי האתר תמסר הודעה מראש.
5. אתר Beskipper שומר את הזכות לשלוח דואר גולשים . דואר זה ניתן להפסקה ו/או חידוש בכל עת על ידי התלמיד בעמוד הפרופיל האישי של התלמיד .


$(document).ready(function () { $("#hidest").click(function () { $("#logUser").hide(); }); $("#showst").click(function () { $("#logUser").show(); }); });